Začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Avtomobil oziroma vozniški izpit je v Sloveniji glede na število avtomobilov na prebivalca zelo pomemben. Avtomobil predstavlja tudi prvo izbiro prevoznega sredstva za prevoz na delo in z dela. Večina Slovencev avtomobil še vedno vidi kot statusni simbol. Avtomobil brez vozniškega dovoljenja pa je podobno kot radio brez zvoka. V nadaljevanju predstavljam postopek v primeru (začasnega) odvzema vozniškega dovoljenja.

Oct,20 2022

 

Če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk oz. v primeru voznika začetnika 7 kazenskih točk, mora prekrškovni organ (policija) v petih dneh od ugotovitve prekrška in storilca predlagati sodišču, da storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja je sestavni del obdolžilnega predloga. Namen tega instituta je, da se nevarni vozniki takoj začasno izločijo iz prometa.

Sodišče o obdolžilnem predlogu odloči s sklepom, ki ga mora v 8 dneh od prejema tudi odpraviti. Zoper sklep lahko obdolženec v 3 dneh od prejema vloži ugovor, vendar ta ne zadrži njegove izvršitve. Namen ugovora zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja je v tem, da lahko obdolženec z navedbami v ugovoru in predlaganjem dokazov poskuša izkazati, da utemeljen sum ni podan, tj. da verjetnost, da je storil očitani mu prekršek, ni večja od verjetnosti, da ga ni storil.[1] Eden od pogostejših razlogov za izrek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja je, da preizkus z elektronskim alkotestom pokaže bistveno višjo koncentracijo alkohola v organizmu kot je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa predpisana za izrek stranske sankcije 18 kazenskih točk v cestnem prometu, to pa zadostuje za vzpostavitev utemeljenega suma storitve prekrška vožnje pod vplivom alkohola v takšni koncentraciji, zaradi katere je obdolžencu potrebno izreči tudi stransko sankcijo 18 kazenskih točk, ne glede na to, da se preizkušanec z rezultatom ni strinjal in je zahteval strokovni pregled.[2]  Kot ugovorni razlog se lahko uveljavlja, da za prekršek, ki se storilcu očita, ni predpisana stranska sankcija odvzema vozniškega dovoljenja. 3-dnevni rok, ki je določen za ugovor, ni tisti rok, v katerem bi storilec moral vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Če imetnik vozniškega dovoljenja ugovora ne vloži ali z ugovorom ni uspešen, bo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja postal pravnomočen. Ne glede na pravnomočen sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja lahko imetnik vozniškega dovoljenja:

  • do pravnomočnega zaključka postopka o prekršku (v 8 dneh po vročitvi sodbe o prekršku) in
  • do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja)

vloži predlog, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne.

Predlog se vloži:

  • v primeru še nezaključenega postopka o prekršku s pravnomočno sodbo pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja,
  • v primeru, ko se vlaga po pravnomočnosti sodbe, pa se mora vložiti pri okrajnem sodišču, ki je krajevno pristojno glede na stalno oziroma začasno prebivališče imetnika vozniškega dovoljenja.

Predlogu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, sicer se predlog zavrže.

Sodišče ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja le, če iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, in če narava in pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa. Za razjasnitev teh okoliščin lahko sodišče pridobi pisno izjavo obdolženca ali ga zasliši ter izvede druge dokaze, potrebne za odločitev o predlogu.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče izreče s sklepom, začne učinkovati z vročitvijo sklepa o odvzemu vozniškega dovoljenja obdolžencu in velja za čas, dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot ga določa zakon za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. Če je storilcu pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, traja začasni odvzem do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma do odločitve o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Če bo v prekrškovnem postopku storilcu s sodbo izrečenih 18 kazenskih točk, bo to imelo za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče bo nato po uradni dolžnosti začelo nov postopek odločanja o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. V slednjem bo sodišče izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v 8 dneh od prejema. Iz tega razloga je pomembno oz. nujno, da storilec vloži tudi pravočasen predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Storilec prekrška mora predlogu iz prejšnjega odstavka priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, sicer sodišče predlog zavrže.

Sodišče sme odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška (prekršek, za katerega je bila storilcu izrečena stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila), in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih.

Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov, in da bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih (pozitivna prognoza). Za ugotovitev teh okoliščin lahko sodišče razpiše narok, na katerega povabi storilca. Če storilec na narok ne pride in izostanka ne opraviči, se šteje, da je predlog umaknil, o čemer mora biti v vabilu poučen.

Sestavni del sklepa, s katerim sodišče ugodi predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, sodišče navede čas trajanja preizkusne dobe in obveznosti, ki jih mora storilec izpolniti po zakonu o prekrških in po zakonu o voznikih, ter rok za predložitev dokazil o izpolnitvi teh obveznosti ter obrazložitev.

Obveznosti, ki jih lahko sodišče naloži storilcu so:

  • udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
  • udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu po zakonu o voznikih (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, programi zdravljenja odvisnosti, ki jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost psihiatrije) ali
  • udeležba v obeh navedenih programih.

Sodišče pri izbiri obveznosti upošteva število, naravo in pomen prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki so bili podlaga za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ugotovitve in predloge v zdravniškem spričevalu o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in druge okoliščine, ki so pomembne za odpravo vzrokov, zaradi katerih storilec krši pravila cestnega prometa.

Ob pozitivni prognozi storilca je temu omogočeno, da vozniško dovoljenje obdrži. Z naloženimi obveznostmi se vpliva na storilčev odnos do varnosti v prometu, medtem, ko se z določeno preizkusno dobo zagotavlja »pritisk« na storilca, da ne bo storil novega (hujšega) prekrška za čas poskusne dobe, saj mu bo v tem primeru vozniško dovoljenje odvzeto. Predloge, opisane v tem prispevku, je potrebno podati pravočasno in jih dobro obrazložiti ter priložiti dokaze za podane navedbe, saj je od tega odvisna odločitev sodišča, ali bo izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odložena.

Velja pa tudi opozoriti, da postopki, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo, se obravnavajo kot nujne zadeve. Slednje pa ima za posledico, da roki za opravljanje dejanj tečejo tudi v času od 15. julija do 15. avgusta, ko roki v nenujnih zadevah sicer ne tečejo. Reagirati je zato potrebno hitro.

 

[1] VSC Sklep PRp 122/2021 z dne 3. 9. 2021.

[2] VSC sklep PRp 4/2012 z dne 13. 1. 2012.

Želim pravni nasvet
0{{step+1}}.
Odvetniška pisarna mag. Primož Feguš zagotavlja uspešno in stroškovno učinkovito podporo strankam, ki iščejo pravno pomoč. Za zagotovitev takšne podpore strankam, pravni strokovnjaki naše odvetniške pisarne redno spremljamo spremembe obstoječe zakonodaje ter nastajanje nove zakonodaje, se seznanjamo s sodno prakso po slovenskih sodiščih, upoštevamo uvajanje informacijskih sistemov v pravno sfero, ter se stalno izobražujemo.
Odvetniška pisarna mag. Primož Feguš zagotavlja uspešno in stroškovno učinkovito podporo strankam, ki iščejo pravno pomoč. Za zagotovitev takšne podpore strankam, pravni strokovnjaki naše odvetniške pisarne redno spremljamo spremembe obstoječe zakonodaje ter nastajanje nove zakonodaje, se seznanjamo s sodno prakso po slovenskih sodiščih, upoštevamo uvajanje informacijskih sistemov v pravno sfero, ter se stalno izobražujemo.
Odvetniška pisarna mag. Primož Feguš zagotavlja uspešno in stroškovno učinkovito podporo strankam, ki iščejo pravno pomoč. Za zagotovitev takšne podpore strankam, pravni strokovnjaki naše odvetniške pisarne redno spremljamo spremembe obstoječe zakonodaje ter nastajanje nove zakonodaje, se seznanjamo s sodno prakso po slovenskih sodiščih, upoštevamo uvajanje informacijskih sistemov v pravno sfero, ter se stalno izobražujemo.
Hvala vam za zaupanje
Kontaktirali vas bomo v kratkem

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Drivegreen