Civilno pravo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš se zaveda pomembnosti pravilne uveljavitve pravic strank v pravnih poslih obligacijskega, stvarnega, zemljiškoknjižnega ali nepremičninskega prava.

Reševanje sporov

Spor nastane, ko se dve ali več strank ne more sporazumeti o pomembnih dejstvih. V naravi strank je, da se spor reši, vendar pa do tega cilja vodi več poti. Odvetniška pisarna Marjan Feguš ima znanje in izkušnje, da…

Gospodarsko pravo

Vsi gospodarski subjektu, ki delujejo na trgu, se srečajo z gospodarskim pravom, ki je eno najbolj pomembnih pravnih področij. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi učinkovite pravne storitve, ki jih gospodarski subjekti potrebujejo v vsakodnevnem prometu na trgu. Storitve zajemajo…

Skrbni pravni pregledi

Odvetniška pisarna Marjan Feguš stalno sodeluje kot pravni strokovnjak v postopkih na področju združitev in prevzemov med gospodarskimi družbami iz različnih gospodarskih panog. Sodelovanje pri več transakcijah v zadnjem obdobju predstavlja zadosti izkušenj, da se lahko zagotovo strokovno svetovanje…

Korporacijsko pravo

Domači, tuji, zasebni ali javni gospodarski subjekti se pri poslovanju srečajo z korporacijskimi zadevami, ki zahtevajo ustrezno pravno znanje. Odvetniška pisarna Marjan Feguš zna različnim gospodarskim subjektom svetovati in pomagati na področju splošnih korporacijskih zadev, kot so ustanovitev družbe,…

Združitve in prevzemi

Odvetniška pisarna Marjan Feguš stalno sodeluje kot pravni strokovnjak v postopkih na področju združitev in prevzemov med gospodarskimi družbami iz različnih gospodarskih panog. Sodelovanje pri več transakcijah v zadnjem obdobju predstavlja zadosti izkušenj, da se lahko svetuje in zastopa…

Nepremičnine

Pravno področje, ki ureja nepremičnine, je eno najbolj obsežnih pravnih področij. Ta pravni segment ni namenjen zgolj prodajnim pogodbam za nakup ali prodajo običajne zemljiške parcele, temveč pokriva tudi

  • izdelava pogodb nepremičninskega prava in svetovanje na nepremičninsko pravnem področju
  • zakupne ali…

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo predstavlja pravno področje totalne izvršbe. V primerih prezadolženosti podjetij ali posameznikov je potrebno narediti rez, subjekt postaviti pred dejstvo unovčitve vsega preostanka premoženja z namenom poplačila terjatev vseh upnikov v ustreznem sorazmerju. V okviru insolvenčnega prava Odvetniška…

Delovno in socialno pravo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš pomaga podjetjem – delodajalcem in posameznikom – delavcem pri definiranju pravic in obveznosti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, izdajanju splošnih aktov ali drugih dokumentov v okviru delovnega razmerja. Delodajalci potrebujejo pomoč pri sklepanju pogodb o…

Mediji

Mediji so področje, kjer se lahko zgodi veliko posegov v osebne pravice posameznikov. Ob posegih v osebne pravice je pomembno, da posameznik, ki je prizadet, svoje pravice zaščiti. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi posameznikom ali podjetjem, katerih pravice so…

Kazensko pravo in prekrški

Področje kazenskega in prekrškovnega prava je eno ključnih pravnih področij, na katerih ima Odvetniška pisarna Marjan Feguš dolgoletne izkušnje. Ko se posamezniki znajdejo v postopku, ki ga zoper njih vodi država zaradi očitka storitve kaznivega dejanja ali prekrška, je…

Pogodbe

V vsakodnevnem življenju se pogodbe sklepajo na vsakem koraku. Nekatere so izredno preproste (npr. nakup kruha), sestava določenih pogodb zahteva pomoč pravnega strokovnjaka. Odvetniška pisarna Marjan Feguš v primeru takšne pomoči sprva poda oceno tveganj posameznih pravnih poslov, nudi…

Intelektualna lastnina

Odvetniška pisarna Marjan Feguš svetuje v zadevah, povezanih z intelektualno lastnino. Posameznik ali podjetja potrebujejo nasvete in pravno pomoč glede upravljanja in zaščite njihovih pravic industrijske lastnine in avtorskimi pravicami.

  • pravna pomoč pri sestavljanju licenčnih pogodb za izkoriščanje znamk, patentov…

Varstvo okolja in energija

Odvetniška pisarna Marjan Feguš uspešno rešuje probleme s področja varovanja okolja in energetike. V okviru tega pravnega področja se strankam nudi pomoč s presojo okoljskih dimenzij gospodarskih poslov. Izkušnje govorijo, da stranke potrebujejo pomoč pri sestavljanju pogodb, kadar obstajajo…

Gradbeništvo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš redno prakticira gradbeno pravo, ki vključuje vodenje postopkov na podlagi gradbenih pogodb in z njimi povezanimi transakcijami. Izkušnje in znanje, ki se je pridobilo tekom let, pomeni, da se lahko strankam ponudi zaščita njihovih interesov…

Transportno pravo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš je zaradi dolgoletnih sodelovanj z različnimi transportnimi podjetji specializirana za transportno pravo. Transportno pravo predstavlja široko pravno področje, ki se razteza od priprave transportnih pogodb, pregleda, pogajanja, upravljanja, svetovanja, vse do uveljavljanja pravnih interesov na…

Družinsko podjetništvo

V svetu je družinsko podjetništvo pomembna oblika podjetniškega udejstvovanja na trgu in ima že zelo dolgo zgodovino. Družinska podjetja so izjemno pomembna tudi za slovensko gospodarstvo, vendar pa je v Sloveniji družinsko podjetništvo šele v razvoju. Organizirana obrt oziroma…

Menice, izvršnice, zemljiški dolg

Odvetniška pisarna Marjan Feguš zaveda, da veliko vlogo pri ponudbi celovitih storitev strankam, zlasti gospodarskim subjektom, pomenijo tudi storitve meničnega prava in prava vrednostih papirjev. Menično pravo se je v preteklih letih še posebej intenzivno razvijalo kot način zavarovanja…

Varstva človekovih pravic

Odvetniška pisarna Marjan Feguš se zaveda pomena in pomembnosti človekovih pravic, zato odvetniki že dalj časa varovanje temeljnih pravic vključujejo in uveljavljajo v različnih postopkih. Odvetniška pisarna Marjan Feguš  ima izkušnje, da po izčrpanju pravnih sredstev pred organi Republike…